Jak dokonać cesji domen zagranicznych?

domenytv cesja domen zagranicznych blog
Jedną z najczęściej wykonywanych operacji na domenie jest jej cesja, czyli zmiana abonenta. W poniższym artykule przybliżamy tematykę cesji domen zagranicznych, w przypadku których wymagania mogą być różne w zależności od rozszerzenia.

Kiedy cesja jest potrzebna?

Cesja domeny powinna zostać wykonana, kiedy prawa do danej nazwy domeny przejmuje inny podmiot. Nie ma przy tym znaczenia, czy nowy podmiot jest powiązany w jakiś sposób z poprzednim, czy też nie. Po wykonaniu cesji nazwy domeny, rejestr danej domeny będzie więc posiadał aktualne i faktyczne dane abonenta.

Jak zainicjować cesję?

Cesja każdej domeny powinna najpierw zostać zainicjowana w panelu administracyjnym. Podczas tego procesu obecny abonent domeny musi podać dane osoby lub podmiotu, na rzecz których będzie dokonywana cesja. Dane nowego abonenta powinny być poprawnie wprowadzone, gdyż będą później wykorzystane przez rejestratora do wygenerowania potrzebnych dokumentów. Kolejne etapy cesji mogą być różne w zależności od rozszerzenia domeny. Dla wielu europejskich domen zagranicznych wystarczy zainicjować cesję w panelu administracyjnym. Dotyczy to takich rozszerzeń domen jak np.: .de, .fr, uk, .es, .it, .by, .gr, .nl, .ua. W większości przypadków w Domeny.tv wyręczamy klienta i jako rejestrator załatwiamy z rejestrem danej domeny wszelkie formalności. Jest jednak część rozszerzeń, które wymagają dodatkowych czynności ze strony klienta. Wybrane takie przypadki opisujemy poniżej.

Cesja domeny .cz

W przypadku domeny .cz, standardową procedurą jest potwierdzenie przez obie strony cesji wiadomości weryfikujących przesłanych z rejestru domeny czeskiej na ich odpowiednie adresy e-mail. Przed zainicjowaniem cesji radzimy zatem upewnić się, że adresy e-mail obu stron transakcji są poprawne. Jeżeli cesja nie zostanie potwierdzona elektronicznie, zostaje anulowana. Jeżeli nie można wykonać cesji elektronicznie, np. adres e-mail abonenta już nie istnieje i nie ma możliwości jego zmiany w panelu, rejestrator może w takim wypadku wygenerować w rejestrze wniosek, który obie strony transakcji muszą wówczas podpisać notarialnie. Ważność domeny: Cesja domeny .cz jest bezpłatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .sk

Domeny .sk są oficjalnie dostępne wyłącznie dla podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Słowacji. W Domeny.tv są jednak dostępne dla wszystkich osób i firm z dowolnego kraju, gdyż są rejestrowane za pośrednictwem naszego słowackiego partnera, który zapewnia autoryzowany kontakt na terenie Słowacji zgodnie z wymaganiami rejestru (niżej nazywany trustee). Sposób przeprowadzenia cesji zależy od tego, czy cedowana domena korzysta aktualnie z naszego trustee oraz czy będzie nadal korzystać po cesji. Najczęstsza sytuacja to taka, kiedy obecny abonent korzysta z usługi pośrednictwa i przyszły abonent również będzie z niej korzystał. Obie strony otrzymują wówczas e-maile weryfikacyjne, które muszą potwierdzić. Procedura wygląda inaczej, jeśli cesji dokonuje podmiot korzystający z trustee na rzecz podmiotu słowackiego (niekorzystającego z trustee), podmiot słowacki na rzecz innego podmiotu słowackiego (oba niekorzystające z trustee) lub podmiot słowacki na rzecz podmiotu polskiego, który będzie korzystał z trustee. Jeśli jesteś w którejś z wymienionych sytuacji, zapraszamy do kontaktu w celu przybliżenia szczegółów cesji. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .ru

Etapy cesji domeny .ru są następujące: 1. Jeśli abonent, na rzecz którego dokonywana jest cesja domeny .ru nie ma konta na stronie rejestru domeny rosyjskiej, to powinien on wypełnić formularz rejestracyjny. 2. Abonent przekazujący prawa do domeny powinien wysłać do rejestru domeny .ru w Moskwie następujące dokumenty:
  • dla osób prawnych (wniosek o dokonanie cesji domeny)
  • dla osób fizycznych i przedsiębiorców indywidualnych (wniosek o dokonanie cesji domeny oraz kopia paszportu)
Na stronie rejestru w prawej kolumnie znajduje się sekcja „Obtain instruction”, gdzie można wpisać interesującą nas nazwę domeny i pokazane zostaną dokładne wskazówki jakie kroki należy wykonać, aby dokonać cesji tej konkretnej domeny. Adres rejestru domeny .ru: 74/4 Leningradsky prospekt, Moscow, 125315, Russian Federation 3. Po otrzymaniu powiadomienia drogą mailową, nowy abonent domeny musi potwierdzić cesję w sekcji «Manage your account» → «Registrant change» Uwaga: Jeśli nowy abonent nie planuje zmiany rejestratora, to musi pamiętać o tym, aby wskazać w swoim panelu w serwisie nic.ru obecnego rejestratora jako partnera obsługującego domenę. Jeśli domena jest zarejestrowana w Domeny.tv, to należy podać kod, który udostępniamy w momencie zainicjowania cesji w naszym systemie. Jeśli abonent tego nie zrobi, domena zostanie usunięta z konta w Domeny.tv. Ważność domeny: Cesja domeny .ru jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .lt

Aby dokonać cesji domeny .lt należy wykonać następujące kroki: 1. Zaloguj się na stronie rejestru domeny .lt pod adresem https://www.domreg.lt/registrant?loc=en podając swój Registrant ID oraz hasło wybrane podczas aktywacji. Jeśli nie wiesz jaki jest Twój Registrant ID, zapytaj o to swojego rejestratora.
  • jeśli Twoje konto nie jest jeszcze aktywne, aktywuj je tutaj.
  • jeśli nie masz bądź zapomniałeś kodu aktywacyjnego, możesz wygenerować nowy kod.
2. Po zalogowaniu, przy nazwie odpowiedniej domeny wybierz opcję „Domain trade”. 3. Wybierz odpowiedni typ nowego abonenta (Legal Person / Physical person). 4. Następnie wprowadź nazwę nowego abonenta oraz jego adres e-mail – muszą być identyczne jak te podane w zleceniu cesji na stronie rejestratora. Zwracamy uwagę, aby uważać na wszelkie skróty i spacje – w przypadku rozbieżności w pisowni nazwy lub adresu e-mail wniosek cesji zostanie odrzucony. 5. Kliknij „Allow trade”. 6. Po wykonaniu powyższych kroków powiadom o tym rejestratora, aby mógł kontynuować procedurę cesji. Cesja domeny powinna zostać zakończona w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu jej zainicjowania. Po upływie tego czasu można jeszcze raz zainicjować cesję. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i resetuje okres ważności domeny na 1 rok.

Cesja domeny .ee

Po zainicjowaniu cesji domeny .ee na stronie rejestratora, generuje on dokument stwierdzający przekazanie praw do domeny na rzecz nowego abonenta. Dla każdej domeny .ee musi być zapewniony kontakt administracyjny na terytorium Estonii. W związku z tym, w/w dokument jest również upoważnieniem do bycia kontaktem administracyjnym dla cedowanej domeny. Domeny.tv zapewnia takie pośrednictwo w cenie rejestracji domeny .ee, dzięki czemu osoba lub podmiot z innych krajów może być legalnie abonentem domeny .ee. Stąd też często w przypadku cesji domeny .ee zarejestrowanej w serwisie Domeny.tv, to nasz serwis jest na tym dokumencie wskazany jako kontakt administracyjny. Wygenerowany dokument musi zostać podpisany przez obecnego abonenta. Skan podpisanego dokumentu powinien zostać odesłany do rejestratora, aby mógł on kontynuować procedurę cesji. Ważność domeny: Cesja domeny .ee jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .at

Obie strony cesji, zarówno obecny jak i przyszły abonent, są zobowiązane do pisemnego potwierdzenia cesji domeny .at. Wymagany dokument zostaje wygenerowany i wysłany przez rejestratora po tym jak obecny abonent zainicjuje cesję w panelu administracyjnym. Wniosek cesji musi być podpisany przez obie strony i przesłany faksem na numer podany na wniosku bądź zeskanowany i przesłany w formacie PDF na wskazany adres e-mail rejestru. W przypadku zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa bądź jego nazwy również wymagane jest dokonanie cesji domeny. Uwaga: cesja domeny .at musi zostać zakończona w ciągu 10 dni od momentu otrzymania przez abonenta wniosku do podpisania. Po upływie tego czasu cesja jest automatycznie anulowana i rejestrator musi ponownie wygenerować wniosek i przesłać go stronom do podpisu. Ważność domeny: Cesja domeny .at jest bezpłatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .hu

Po zainicjowaniu przez abonenta cesji domeny .hu, rejestrator generuje i przesyła abonentowi do wypełnienia dwa wnioski. Jeden wniosek wymaga podpisu obecnego abonenta, a drugi, „Transfer contract”, musi zostać wypełniony i zawierać podpisy obu stron. Oba wypełnione i podpisane dokumenty muszą następnie zostać przesłane do rejestratora. Ważność domeny: Cesja domeny .hu jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .ro

Cesja domeny .ro wymaga przesłania do rejestru formularza podpisanego przez aktualnego abonenta domeny oraz kopii dowodu osobistego bądź paszportu jego reprezentanta. Odpowiedni, uzupełniony formularz przygotowujemy po otrzymaniu zlecenia cesji. Ważność domeny: Cesja domeny .ro jest płatna i powoduje zresetowanie ważności domeny na 1 rok od dnia cesji.

Cesja domeny .bg

Po otrzymaniu zlecenia cesji domeny .bg, rejestrator generuje dwa wnioski – jeden dla obecnego, drugi dla nowego abonenta domeny. W celu przeprowadzenia cesji domeny .bg, abonent musi skompletować następujące dokumenty:
  1. wydrukowany, podpisany przez osoby na nim wskazane oraz opatrzony pieczątką firmy (bądź wydrukowany na papierze firmowym) wniosek rejestracyjny oraz formularz, które wygeneruje rejestrator,
  2. kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS obu firm (nowego oraz aktualnego abonenta domeny),
Deklaracja powinna zostać podpisana notarialnie przez upoważnione osoby. Dokumenty należy wysłać w oryginale, przesyłką rejestrowaną, do rejestru bułgarskiego pod adres: „Registar.BG” OOD bul. „Slivnitsa” 40, ofis 1 Varna 9000 Bulgaria Ważność domeny: Cesja domeny .bg jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .pt

Cesja domeny .pt wymaga podpisania dokumentów cesji zarówno przez obecnego jak i nowego abonenta domeny. Po otrzymaniu zlecenia cesji, rejestrator generuje dwa wnioski: wniosek cesji do wypełnienia i podpisania przez obecnego abonenta oraz „.PT and .COM.PT. Arbitration Agreement Acceptance” do podpisania przez nowego abonenta. Wnioski powinny zostać odesłane do rejestratora. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .dk

W przypadku domeny .dk, po otrzymaniu zlecenia cesji, rejestrator generuje jeden wniosek, który musi zostać podpisany przez obydwie strony transakcji. Abonent musi również przesłać skan podpisanego wniosku na dane podane na formularzu cesji i odesłać do rejestratora. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .no

Rejestracja domen .no jest możliwa wyłącznie dla aktywnych podmiotów gospodarczych z siedzibą na terytorium Norwegii, spełniających wszystkie następujące wymagania:
  • podmiot jest obecny fizycznie na terytorium Norwegii,
  • podmiot jest organizacją zarejestrowaną w Brononysund Register Centre (jeden z typów: http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-e.en.html),
  • podmiot nie posiada więcej niż 100 domen zarejestrowanych dla siebie.
Nowy abonent musi zatem spełniać powyższe wymagania, co weryfikuje rejestrator po otrzymaniu zlecenia cesji. Jeśli nowy abonent pozytywnie przejdzie proces weryfikacyjny, rejestrator generuje i wysyła wniosek cesji do wypełnienia i podpisania przez obecnego i nowego abonenta. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .fi

Cesja domeny .fi jest wykonywana na podstawie klucza Domain Holder Transfer Key. Po zainicjowaniu cesji w panelu administracyjnym, obecny abonent domeny otrzyma taki klucz od rejestru domeny .fi z adresu domain@ficora.fi. Następnie, abonent musi przesłać ten klucz rejestratorowi, aby ten mógł kontynuować procedurę cesji. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Cesja domeny .se

Po zainicjowaniu cesji domeny .se w panelu, rejestrator wysyła do obecnego abonenta wniosek cesji, który należy rejestratorowi odesłać wypełniony i podpisany. Ważność domeny: Cesja domeny jest płatna i nie powoduje przedłużenia jej ważności.

Podsumowanie

Wykonanie cesji, szczególnie w przypadku posiadania wielu nazw domen w różnych krajach, może być dość skomplikowaną operacją. Rejestry narodowe mają różne procedury, które ustalają samodzielnie. Nie ma tu żadnej organizacji nadzorującej, która by odgórnie wyznaczyła standardy postępowania albo też umożliwiła hurtowe wykonanie takiej operacji. Kluczem do powodzenia całej operacji jest więc odpowiedni rejestrator, który posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu operacji i będzie w stanie przeprowadzić klienta przez ten proces najszybciej, jak to możliwe. Równie ważny jest jednak też sprawny kontakt po stronie klienta. Szybkie sporządzenie i odesłanie wymaganych dokumentów jest często niezbędne z uwagi na krótki czas na wykonanie tych czynności wyznaczany przez rejestry narodowe. Masz dodatkowe pytania dotyczące cesji domen zagranicznych? Zadaj je w komentarzu.
Udostępnij artykuł

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *