Statystyki dotyczące zgłoszonych sporów w Sądzie Polubownym ds. domen internetowych 

Statystyki dotyczące zgłoszonych sporów w Sądzie Polubownym ds. domen internetowych

11 września 2023 roku odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Z okazji jubileuszu Sąd wraz z NASK (rejestr domeny .pl) oraz PIIT wydał raport na temat sytuacji domenowej w Polsce i na świecie. 

W naszym ostatnim artykule bazowaliśmy na części danych z tego raportu, które przyczyniły się do powstania rozbudowanej analizy wykorzystania domen internetowych w Polsce i na świecie. W tym artykule skupimy się na aspekcie prawnym, czyli na statystykach dotyczących zgłoszonych sporów w Sądzie Polubownym z ostatnich 20 lat. 

W dalszej części artykułu znajdziesz naszą analizę najnowszego raportu wydanego przez Sąd Polubowny przy PIIT. Przyjrzymy się, co liczby mówią o trendach i efektywności systemu, a także jak ewoluowała praktyka sądowa w tej specyficznej dziedzinie prawa przez ostatnie dwie dekady.

Czym jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT?

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) specjalizuje się w rozstrzyganiu sporów związanych z nazwami domen internetowych, szczególnie w kontekście domen krajowych .pl oraz domen funkcjonalnych i regionalnych związanych z Polską. Jego działalność skupia się na rozwiązywaniu konfliktów dotyczących praw do tych konkretnych nazw domen, w przypadkach, gdy mogą one naruszać prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa do nazw firmowych.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych zajmuje się również przypadkami, w których rejestracja lub użycie konkretnej nazwy domeny może być uznane za nieuczciwą konkurencję albo działanie na szkodę innych podmiotów. Działalność Sądu ma kluczowe znaczenie dla ochrony prawnych aspektów zarządzania nazwami domen w polskiej przestrzeni internetowej, zapewniając sprawiedliwe i efektywne rozstrzyganie sporów w tym zakresie.

Sąd Polubowny, działający na zasadzie arbitrażu i mediacji, oferuje szybsze rozwiązanie sporów w porównaniu do tradycyjnego postępowania sądowego w sądzie powszechnym. 

Na czym polega arbitraż?

Arbitraż to proces, w którym strony sporu dobrowolnie zgadzają się na rozstrzygnięcie ich konfliktu przez neutralną osobę trzecią, zwaną arbitrem. Jest to alternatywna metoda rozstrzygania sporów, różniąca się od tradycyjnego postępowania sądowego. Arbitraż zapewnia szybkie rozwiązanie konfliktów, przy czym decyzja arbitra jest wiążąca i ma charakter ostateczny. Jest to popularna metoda rozstrzygania sporów w biznesie, zwłaszcza w kwestiach handlowych, finansowych i międzynarodowych.

Szczegółowe informacje na temat arbitrażu oferowanego przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji znajdziesz na stronie: Arbitraż – PIIT.

Na czym polega mediacja?

Mediacja to proces rozwiązywania sporów, w którym neutralna osoba trzecia, zwana mediatorem, pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia. Celem mediacji jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron, zachęcając do dialogu i współpracy. Mediator nie wydaje decyzji, ale ułatwia komunikację i pomaga stronom zrozumieć swoje stanowiska i potrzeby. Mediacja jest często szybsza i mniej kosztowna niż tradycyjne postępowanie sądowe, a uzgodnione rozwiązanie może być bardziej elastyczne i dostosowane do specyficznych potrzeb stron.

Mediacja różni się od arbitrażu głównie rolą mediatora i arbitra oraz charakterem rozstrzygnięcia. W arbitrażu arbiter, podejmuje decyzję, która jest wiążąca i ma charakter ostateczny. Natomiast zakończenie mediacji brakiem porozumienia nie zamyka możliwości dochodzenia praw na drodze arbitrażu.

Jaki jest średni czas trwania sporu w Sądzie Polubownym ds. domen internetowych przy PIIT? 

sredni czas trwania sporu w sadzie polubownym ds domen internetowych
Średni czas trwania sporu w Sadzie Polubownych ds. domen internetowych bazujący na danych z ostatnich 20 lat.
Źródło: https://www.dns.pl/Raport-30-lecie-PIIT-20-lecie-Sadu.pdf

Bazując na danych z raportu, dowiadujemy się, że średni czas trwania sporu w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT wynosi około 2 miesiące, gdy sprawa jest rozstrzygana polubownie, bez konieczności składania pozwu. 

W przypadkach, które wymagają formalnego złożenia pozwu i przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, średni czas wydłuża się do około 4-5 miesięcy. To szybszy okres w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem sądowym w sądzie powszechnym, gdzie podobne sprawy mogą ciągnąć się przez lata. Długi czas wynika z powodu formalności proceduralnych, konieczności przeprowadzenia kompleksowego postępowania dowodowego czy przeciążenia systemu sądownictwa. Arbitraż przed Sądem Polubownym zyskuje na popularności dzięki swojej efektywności i skróconemu czasowi rozstrzygania sporów.

Statystyki dotyczące zgłoszonych sporów w Sądzie Polubownym ds. domen internetowych przy PIIT

ilosc zgloszonych sporow w sadzie polubownym ds domen internetowych
Statystyki zgłoszonych sporów do Sadu Polubownego ds. domen internetowych z ostatnich 20 lat.
Źródło: https://www.dns.pl/Raport-30-lecie-PIIT-20-lecie-Sadu.pdf

Statystyki Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT wskazują na dominującą rolę arbitrażu z 1318 sprawami w stosunku do 94 mediacji, co świadczy o większym zaufaniu do arbitrażu jako efektywniejszego narzędzia rozstrzygania sporów. 

Z 319 wydanych wyroków, możemy zauważyć, że 75% z nich było korzystnych dla powodów, co wskazuje na dużą skuteczność w egzekwowaniu ich praw, podczas gdy 25% rozstrzygnięto na korzyść pozwanego. Oddalone powództwa świadczą o tym, że Sąd Polubowny dokładnie analizuje każdą sprawę, nie przyznając automatycznie racji powodowi. Jest to znak, że sąd nie uznaje wszystkich roszczeń za zasadne, co podkreśla jego obiektywność i dokładność w zapoznawaniu się z argumentami i dowodami.

Porownanie sredniej liczby arbitrazy i mediacji rocznie
Porównanie średniej liczby arbitraży i mediacji rocznie. Opracowanie własne na podstawie wykresu zgłoszonych sporów (do 30 kwietnia 2023 roku)

Bazując na wcześniejszych statystykach, możemy stwierdzić, że średnia roczna liczba arbitraży to około 66 przypadków, podczas gdy mediacji jest zaledwie około 5. Ta dysproporcja odzwierciedla arbitraż jako preferowaną drogą prawną dla wielu uczestników rynku domenowego, poszukujących szybkiego i decyzyjnego rozwiązania swoich konfliktów.

Przykłady wyroków Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji zajmuje się rozstrzyganiem sporów związanych z prawami do domen internetowych. Do przykładów jego działalności należą przypadki:

Przykład 1: Spór dotyczący domeny nexa.pl

W sprawie rozstrzygniętej dnia 22 kwietnia 2021 r., Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT zajmował się konfliktem pomiędzy firmą PPG Industries Ohio, Inc. a Auto-Color Witkowscy sp. j. Spór dotyczył praw do domeny internetowej „nexa.pl”. Powód, PPG Industries Ohio, Inc., twierdził, że ta domena narusza jego prawa, przede wszystkim poprzez wykorzystanie unijnych znaków towarowych „NEXA AUTOCOLOR” i „NEXA” oraz przez działania stanowiące nieuczciwą konkurencję.

Sąd Polubowny, działając w ramach arbitrażu, po analizie zebranych dowodów i argumentacji obu stron, wydał wyrok stwierdzający naruszenie praw powoda. Uznano, że działania pozwanego naruszyły prawa powoda wynikające z posiadania znaków towarowych, wykorzystując je w sposób niezgodny z prawem.

Dodatkowo, Sąd Polubowny zasądził od pozwanego, Auto-Color Witkowscy sp. j., na rzecz powoda, PPG Industries Ohio, Inc., kwotę 4199 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Ta decyzja podkreśla odpowiedzialność pozwanego za naruszenie praw powoda do znaków towarowych i nieuczciwą konkurencję.

Przykład 2: Spór dotyczący domeny „kiepski-deweloper.pl”

W sprawie rozstrzygniętej dnia 19 czerwca 2017 r., Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych zajmował się konfliktem pomiędzy firmą Hajto Development Group Sp. z o.o. a Telekomunikacją Internetową Sp. z o.o. Spór dotyczył praw do domeny internetowej „kiepski-deweloper.pl”, a konkretnie subdomeny „ashajto.kiepski-deweloper.pl”. Powód, Hajto Development Group, twierdził, że ta domena narusza jego prawa, przede wszystkim poprzez negatywny wpływ na reputację firmy.

Sąd, działając w ramach arbitrażu, po dokładnej analizie zebranych dowodów i argumentów obu stron, podjął decyzję o oddaleniu powództwa w całości. Uznano, że działania pozwanego nie stanowiły naruszenia praw powoda w kontekście nieuczciwej konkurencji czy naruszenia dóbr osobistych.

Dodatkowo, Sąd Polubowny zasądził od powoda, Hajto Development Group, na rzecz pozwanego, Telekomunikacji Internetowej Sp. z o.o., kwotę 2.160,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Ta decyzja podkreśla odpowiedzialność powoda za wszczęcie postępowania, które ostatecznie zostało uznane za nieuzasadnione.

Podsumowanie

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT odgrywa kluczową rolę w rozstrzyganiu sporów związanych z domenami internetowymi. Z dominacją arbitrażu nad mediacją, średni czas rozstrzygania sporów jest znacznie szybszy niż w tradycyjnym postępowaniu sądowym. Analiza statystyk z ostatnich 20 lat pokazuje efektywność i sprawiedliwość podejścia sądu, z większością wyroków na korzyść powoda. Statystyki z raportu dostarczonego przez NASK na temat domen internetowych rzucają światło na ewolucję i aktualne trendy w rozwiązywaniu konfliktów domenowych w Polsce.

Jeśli jesteś ciekaw, jak wygląda spór przed Sądem Polubownym, zachęcamy do przeczytania artykułu na blogu Domeny.tv, którego autorem jest rzecznik patentowy – Mikołaj Lech. Znajdziesz tam szczegółowe omówienie procesu oraz przykłady, które pomogą Ci zrozumieć mechanizmy działania tego specjalistycznego sądu. To świetna okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat rozstrzygania konfliktów domenowych. Zapraszamy do dalszej lektury pod adresem: Jak wygląda spór przed Sądem Domenowym

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Udostępnij artykuł

O Jan Bim

Już od kilku lat zajmuję się planowaniem, koordynacją i realizacją działań marketingowych w MSERWIS.pl i Domeny.tv. Jestem odpowiedzialny za promowanie usług, produktów i oprogramowań mojej firmy. Aby jak najlepiej zrozumieć ich funkcje i zalety współpracuję z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta. Wykorzystuję różnorodne taktyki i kanały marketingowe, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów i przekonać ich do zakupu lub subskrypcji. Moje działania obejmują m.in. tworzenie kampanii marketingowych, pisanie materiałów marketingowych, zarządzanie mediami społecznościowymi oraz marketingiem e-mailowym i analizowanie rynku w celu zrozumienia potrzeb i preferencji docelowych odbiorców. Rozumiem technologię i potrafię przekazywać złożone koncepcje techniczne odbiorcom nietechnicznym.

Wypełnij formularz, aby otrzymać Domenowy Niezbędnik i e-book o namingu

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach firmy Domeny.tv. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *